ელემსი • elemsi

577 58 10 50 577 58 10*** ჩვენება
career@lmc.ge
0 - ვაკანსია

კომპანიის შესახებ

ჩვენი მისია: დამატებული ღირებულება და მეტი სარგებელი დამკვეთს

ელემსის საკონსულტაციო, საექსპერტიზო, ინსპექტირების, შეფასების, ტესტირებისა და მართვის სერვისები მოიცავენ სამშენებლო პროექტის ყველა ფაზას, როგორიც არის უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო იდეის ფორმირება, იდეის შესრულებადობისა და მიზანშეწონილობის კვლევა, დაგეგმვა და პროექტირება, პოტენციური შემსრულებლების გამოკითხვა, შერჩევა და დაკონტრაქტება, მშენებლობა, ექსპლუატაციაში გაშვება და მშენებლობის მიღება-ჩაბარება. ყველა ზემოთ აღნიშნულ ფაზაზე კომპანია ელემსი  ფოკუსირებულია დამკვეთისთვის ჩასაბარებელი შენობა-ნაგებობის ღირებულების ამაღლებაზე და ამას ახერხებს დამკვეთისთვის განსაზღვრული ხარისხის პროდუქტებისა და სერვისების შესაძლო მოკლე ვადაში და შესაძლო დაბალ ფასად მიწოდების უზრუნველყოფის ხარჯზე.

ჩვენი მიზანი: უკეთესი შენობა-ნაგებობის შექმნის პრეცენდეტი

ჩვენი კომპანია სრულად დაკომპლექტებულია სამშენებლო დარგის მაღალკვალიფიციური და ინოვატორი კადრებით, რომელთაც გვაერთიანებს მიზანი ხალხისათვის შევქმნათ უკეთესი საცხოვრებელი, სამუშაო, სასწავლო, სამკურნალო, მომსახურების მიღება-გაწევის, რეკრიაციისა და სხვათა გარემოები, უკეთესი შენობა-ნაგებობების შექმნის პრეცენდეტებით.

საიდენტიფიკაციო ნომერი
404875131