სამოტივაციო წერილი

განათლება

ინგლისური ფილოლოგია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი