მარიამ გიგატაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი